Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének blogja

Megyei Morzsák

Évfordulók a jövő héten (január 8 - 14.)

2018. január 06. - DAnna

Szabó Géza (1924 - 2008)

Brusznyai Árpád (1924 - 1958)

Wéber Ede (1843 - 1935)

Cseh-Szombathy László (1894 - 1968)

Saád Béla (1905 - 1993)

Varga Kálmán (1907 - 1978)

Medgyasszay Vince (1868 - 1952)

Kósa József (1895 -1948)

Nagy Lajos (1886 -1978)

Ősbemutató  Pannon Várszínházban

Kecskeméthy Margit (1871 - 1918)

Tüskés Endre (1948 -2004)

Nagy József (1922 -1998)

Január 8: 10 éve halt meg Szabó Géza

Szabó Géza (Rábcakapi, 1924. április 20. - Pápa, 2008. január 8.) tanár. 

1945-ben a Sopron Evangélikus Tanítóképző Intézetben tanítói oklevelet, később a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 1947–1948-ban evangélikus iskolai tanító, 1948 és 1969 között általános iskolai igazgató Csóton. 1969-tól 1973-ig tanulmányi felügyelő a Veszprém Megyei Továbbképzési és Nevelési Központban. 1973-tól 1986-ig osztályvezető helyettes a Veszprém Megyei Tanács művelődésügyi osztályán. Nyugdíjasként 1986 és 1990 között pedagógiai tanácsadó a Megyei Pedagógiai Intézetben, az 1992–1994-es években óraadó tanár a Tetőfedő Szakmunkásképző Intézetben, 1996–1998-ban az Országos Közoktatási Intézet Pedagógus Továbbképzési Iroda munkatársa Veszprémben. A Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém Megyei Tagozata alapító tagja, 1969 és 1973 között titkára. Megyei Neveléstörténeti Társaság, Veszprém alapító tagja, 1995 után elnöke 1997 „Veszprém Megye Közoktatásáért” Közalapítvány kuratóriumi tagja.

Január 9: 60 éve halt meg Brusznyai Árpád

Brusznyai Árpád (Derekegyháza, 1924. június 27. - Budapest, 1958. január 9.) tanár.
1942-ben, a szentesi gimnáziumban érettségizett, és még az évben felvették az Eötvös József Kollégiumba, de a felsőfokú tanulmányokat elhúzódó betegsége miatt csak 1944-ben tudta elkezdeni, 1949-ben a budapesti tudományegyetem görög tanszékén szerzett tanári oklevelet. 

1952-ben Veszprémbe költözött, a Lovassy László Gimnáziumban tanított, előadásokat tartott, énekkart vezetett. 1956. október 26-án a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács tagjának, október 31-én elnökének választották meg. November 4-én a szovjet csapatok fogságába került, de egy hónap múlva szabadon engedték. 1957 elején visszatért Vácra, ahol néhány hónapig a gimnáziumban tanított. 1957 tavaszán a magyar hatóságok letartóztatták és a bíróság október 15-én életfogytiglani börtönbüntetésre, 1958. január 6-án halálra ítélte. Az ítéletet január 9-én hajtották végre és Budapesten őt is a 301-es parcellába temették. Veszprémben emlékmű, mellszobor, tábla, utca- és térnév, róla elnevezett díj őrzi emlékét. 1991-ben Veszprém Város Díszpolgára címet kapott

Január 9: 10 éve avatták fel Brusznyai Árpád emlékművét

2008. január 9-én avatták fel Melocco Miklós szobrászművész és Benke Zoltán alkotását a Megyeház téren. Az emlékmű közadakozásból épült.

Számítógépes 3D modell a szoborról

Január 11: 175 éve született Wéber Ede

Wéber Ede (Basel [Svájc], 1843. január 11. - Kerepes, 1935. szeptember 24.) pedagógus, szőlész.

weber_ede.jpg

Svájcban tanári diplomát szerzett, a Bächteleni Nevelőotthonban a híres Pestalozzi-féle módszerrel tanított. Balatonfüredre 1870-ben, Eötvös József kultuszminiszter javaslatára Molnár Aladár hívta meg az általa alapított szeretetházba, amelynek első igazgatója és tanára volt. Ide felvételt nyertek a kiskorú árva gyermekek, vallás és nemzetiségi megkülönböztetés nélkül, akiket 16 éves korukig szőlő- és gyümölcstermesztési munkára oktattak. Wéber Ede egy év alatt megtanult magyarul és a gyümölcs- és szőlőművelésben is gyakorlatra tett szert. 1876-ban személyes problémái miatt önként távozott Budapestre, ahol a Pedagógium néven ismert tanítóképzőben tanárként dolgozott. 1883-ban nyugdíjba vonult és Kerepesre költözött

Január 1: 50 éve halt meg Cseh-Szombathy László

Cseh-Szombathy László (Pápa, 1894. március 24. - Budapest, 1968. január 11.) orvos, politikus, államtitkár.

A középiskolát a Pápai Ref. Gimnáziumban végezte. Az 1. világháborúban fél lábát elveszítette, 1920-ban szerzett orvosi diplomát. 1925 és 1950 között a Budapesti Bethesda Diakonissza-kórház belgyógyász főorvosa, azután nyugdíjaztatásáig a Csengery-utcai Kisegítő Kórház főorvosa. A húszas évek végén kapcsolatba került a Gresham-kör tagjaival, köztük Egry Józseffel. 1930-tól a FKgP tagja, 1935-ben országgyűlési képviselője.

1945-ben a Budapesti Nemzeti Bizottság tagja, a fővárosi törvényhatósági bizottság elnöke. Tagja volt az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek és 1948-ig az országgyűlésnek. 1945 júniusától 1947 szeptemberéig a Népjóléti Minisztérium politikai államtitkára. 1948-ban visszavonult a közélettől, de 1963-ig Budapesten a Csengery-utcai Kisegítő Kórház főorvosa maradt.

É. Takács Margit: In memoriam Cseh-Szombathy László

Január 11: 25 éve halt meg Saád Béla

Saád Béla (Pápa, 1905. március 9. - Budapest, 1993. január 11.) író, újságíró.

1923-ban Pápán a bencéseknél érettségizett, 1928-ban a budapesti közgazdaságtudományi egyetemen szerzett diplomát. 1929-ben az Új Nemzedék gyorsírója, majd riportere és színházi rovatának vezetője. 1938-ban a Nemzeti Újságban folytatásban jelent meg két regénye. Dolgozott a Nemzeti Újságnak és az Új Időknek is. Katolikus szellemű újságíró, 1945 után az Új Ember munkatársa, majd szerkesztője, valamint a Vigília kiadói igazgatója, később felelős kiadója. 1948-ban szerkesztette az Új Ember almanachját. 1962–1965-ös években a II. Vatikáni Zsinat tudósítója.

Könyvtárunkban megtalálható:

Tíz arckép : Saád Béla riportkönyve. - [Budapest] : Ecclesia, 1983.

Január 12: 40 éve halt meg Varga Kálmán

Varga Kálmán (Ács, 1907. július 6. - Győr, 1978. január 12.) református lelkész.

Középiskolai tanulmányait és a teológiát Pápán végezte, majd a skóciai Edinburg-ban, később Aberdeenben tanult. 1931-től segédlelkész Pápán, hitoktató-helyettes Székesfehérvárott. 1934-től helyettes, 1937-től választott lelkész Ajkán és Tósokberénden. Működése alatt új iskola épült mindkét településen. A Ref. Szeretet Szövetség közreműködésével 1939-ben 20 fős árvaházat létesített Ajkán. 1977-ben, nyugdíjazása előtt renováltatta az ajkai templomot. Cikkeket írt, népművelő előadásokat tartott. Az egyházkerületben, az egyházmegyében tanácsbíró, főjegyző volt.

Január 13: 150 éve született Medgyasszay Vince

Medgyasszay Vince (Csajág, 1868. január 13. - Pápa, 1952. március 2.) református püspök.

Szolgált Berhidán, majd 1901-től 1935-ig Lepsényben lelkész. 1920 és 1935 között a Mezőföldi Egyházmegye esperese, 1935-től 1943-ig a Dunántúli Ref. Egyházkerület püspöki tisztét töltötte be Pápán. Verseket, egyházi beszédeket írt. Számos cikke jelent meg egyházi folyóiratokban.

Január 13: 70 éve halt meg Kósa József

Kósa József (Zalaegerszeg, 1895. december 1. - Zalaegerszeg, 1948. január 13.) római katolikus lelkész, újságíró.

Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte, 1914-ben érettségizett. Egy évig Szombathelyen hittudományi hallgató, majd az 1. világháború harcaiban több sebet és kitüntetést is kapott. Tanulmányait a Veszprémi Hittudományi Főiskolán fejezte be, 1922-ben szentelték pappá. Első állomáshelyei Lesencetomaj és Sümegcsehi voltak, az 1924–1927-es években Tapolcán káplán. 1927-ben zsinati vizsgát tett és Zalakoppányba került plébánosnak. 1934-től Kaposvárott hitoktató, 1938-tól haláláig Gadányban lelkész. Tapolcán vezetője volt a Katolikus Körnek, amelynek székházat emeltetett. Munkatársa a Tapolcai Újságnak, a Zalamegyei Újságnak és a Veszprémi Hírlapnak. Írásai jelentek meg a Magyar Pajzs c. lapban és a Zala megyei évkönyvekben. Sírja a zalaegerszegi Új temetőben van. 

Január 13: 40 éve halt meg Nagy Lajos

Nagy Lajos (Badacsonytomaj-Kisörs, 1886. augusztus 25. - Révfülöp, 1978. január 13.) író, parasztköltő.

Apja vincellér, ő révészlegény, vincellér, egyszerű falusi parasztember volt. Harcolt az első világégéskor, földet osztott a második után. 1935-ben jelen volt a Faluszövetség megalakulásánál. 1945 és 1948 között a NPP tagjaként részt vett a helyi és a megyei Nemzeti Bizottság munkájában. Dolgozott a szőlőben, kezelte mások borát, közben verssorok és történetek kötötték le gondolatait, amelyek szabadidejében versekké és elbeszélésekké formálódtak egy-egy füzet lapjain. Néha a Szabad Földben és a megyei újságban is megjelentek írásai, a rádió szerepeltette őt. Közel húsz évvel halála után adták ki gyűjteményes kötetét: Ez a mi világunk?!(Válogatás Nagy Lajos révfülöpi írástudó adomáiból, történeteiből és verseiből.) Révfülöp, 1995. 

Virágos út

Aki virágos útján

Rózsák közé téved.

Édes álmából

Tövisek közt ébred.

Ez a mi világunk?! : válogatás Nagy Lajos révfülöpi írástudó adomáiból, történeteiből és verseiből / Nagy Lajos ; [szerk. és jegyz. ell. P. Miklós Tamás]. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyesület (Zánka : EnterPrint Ny.). 

Január 13: 10 éve mutatták be Sebő József: Móirák című darabját

A Pannon Várszínház 2008. január 13-án tűzte műsorra a darabot. Ősbemutatóról volt szó, a rendező Vándorfi László, Brusznyai Árpádot Zayzon Csaba játszotta. 

A darabról:

Istennők csellóval : Sebő József Brusznyai-drámáját mutatta be a Pannon Várszínház / Kellei György ; Gáspár Gábor fotó. - , 2008 == Napló ISSN 0133-2104. - 64. évf. 14. sz. (20080117), p. 7.  

Interjú a szerzővel:

Haláltáncok a moirákkal : Sebő József drámája Brusznyai Árpádról / Kellei György ; Penovác Károly fotó. - , 2008 == Napló ISSN 0133-2104. - 64. évf. 6. sz. (20080108), p. 7.

 

Január 14: 100 éve halt meg Kecskeméthy Margit

Kecskeméthy Margit (Sümeg, 1871. július 14. - Budapest, 1918. január 14.) zeneiskolai tanár.

Édesapja Kecskeméthy Albert, a szabadságharcban honvédkapitány, Sümeg város főmérnöke, majd adóvégrehajtó. Az 1880-as évek közepén költöztek Veszprémbe. Középiskolában a veszprémi irgalmas nővéreknél tanult, majd a Nemzeti Zenedében tanítói, 1904-ben a Zeneakadémián énektanári oklevelet szerzett. 1898-tól tizennyolc éven keresztül tanított Veszprémben zongorát és éneket. 1905-ben zenei önképzőkört alapított. 1916-ban Óvári Ferenc támogatásával megalapította a város zeneiskoláját, amelynek első igazgatója volt. Sokat tett a város zenei kultúrájának erősítése érdekében. – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006-ban, a városi Panteonban elhelyezett táblával örökítette meg emlékét. A veszprémi Alsóvárosi temetőben nyugszik. 

Január 14: 70 éve született Tüskés Endre

Tüskés Endre (Hajmáskér, 1948. január 14. - Veszprém, 2004. október 12. ) sportigazgató.

1966-ban a székesfehérvári Jáky József Útépítési Technikumban, 1980-ban a Testnevelési Főiskolán végzett, ahol 1984-ben sportmenedzseri szakon szerzett oklevelet. Az 1966–1969-es években művezető a Dunaújvárosi Épületelemgyárban. 1969-től 1976-ig a Veszprémi Megyei Tanácsi Tervező Iroda szerkesztő-tervezője. 1976 és 1981 között a Bakony-Vegyész TC módszertani vezetője, 1981-től a Honvéd–Schönherz Sport Egyesületnél vezetőedző, 1988-tól a városi tanácsnál sportfelügyelő, 1988–1990-ben a Veszprém Megyei Sporthivatal osztályvezető-helyettese, 1990-től sportigazgató Veszprémben. 1990 és 1998 között a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetségben elnökségi tag, az edzőbizottság vezetője. Munkásságért 1984-ben a Minisztertanács Kiváló Dolgozója, 1996-ban Magyar Sportért, 1999-ben Pro Comitatu, Veszprém kitüntetéseket kapta. Írásai jelentek meg a Tájfutó, Sportvezető, Napló, Nemzeti Sport c. lapokban. 

Január 14: 20 éve halt meg Nagy József

Nagy József (Badacsonytomaj, 1922. június 29. - Veszprém, 1998. január 14.) tanácselnök.

A badacsonyi vincellér gyermeke 4 polgárit és mezőgazdasági szakiskolát végzett. A katonaság letöltése után előbb szövetkezetvezetői tanfolyamra járt majd egy éves tanácsakadémiát végzett. A Tapolcai Járási Tanács megalakulásakor, 1950. augusztus 15-én elnökhelyettesnek, 1958. szeptember 1-jétől elnöknek választották. Munka mellett jogot tanult, 1963-ban doktorált az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. 1971. április 1-jén a Tapolcai Járási Hivatal elnökévé nevezték ki. Komoly szervezőmunkával segítette a tapolcai kórház műtőjének építését, a badacsonylábdi-i ifjúsági tábor létesítését. Pártolta a Bauxit program Tapolcára települését. Kezdeményezte a hegyvidéki szőlők megmentését, részt vett a zártkerti rendszer kidolgozásában. Az országban így elsőnek a Szent György-hegy lett zártkertesítve. Munkásságáért több kitüntetést kapott. A tapolcai temetőben nyugszik.

A bejegyzés trackback címe:

https://megyeimorzsak.blog.hu/api/trackback/id/tr3613323241

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása