Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének blogja

Megyei Morzsák

Évfordulók a jövő héten (november 5 - 11.)

2018. november 03. - DAnna

Mersits Piroska (1926 - 1988)

Ferencz Béla (1928 - 1989)

Hamvas Béla (1897 - 1968)

Bezerédy Miklós (1793 - 1885)

Mécs László (1895 - 1978)

Kiss István (1889 - 1948)

Adler Sándor (1893 - 1941)

Könczöl Imre (1918 - 1990)

Bécsi János (1948 - 2003)

Eötvös Pál (1909 - 1963)

November 5.: 30 éve halt meg Mersits Piroska

Mersits Piroska (Vése, 1926. július 21. - Budapest, 1988. november 5.) festőművész, rajztanár.

A Képzőművészeti Főiskolát, Bernáth Aurél növendékeként 1950-ben fejezte be. Tanárként rendszeresen szerepelt a pedagógus művészek tárlatain. Az 1954-ben létrejött vörösberényi művésztelep egyik meghatározó egyénisége volt. A művésztelep szelleme, a balatoni környezet egész művészi tevékenységére motívumként hatottak. 1971-ben Budapesten a Fényes Adolf teremben, 1976-ban a Ferencvárosi Pincetárlaton volt kiállítása. 1988-ban a Balatonalmádi Két-tannyelvű Gimnáziumban rendeztek kiállítást tiszteletére, melyen Schéner Mihály, Litkey György és Konecsni György művei is szerepeltek. 

November 7.: 90 éve született Ferencz Béla

Ferencz Béla (Pápasalamon, 1928. november 7. - Győr, 1989. március 28.) orvos.

1948-ban, a pápai bencéseknél érettségizett, 1954-ben, Szegeden szerzett orvosi diplomát. Két évig üzemorvos, majd a győri kórház röntgenorvosa. 1966-ban osztályvezető-főorvosi és megyei szakfőorvosi kinevezést kapott. Tanulmányai és közleményei szakfolyóiratokban jelentek meg. 1983-ban vonult nyugdíjba, az évben Petz Aladár-díjat kapott. 

November 7.: 50 éve halt meg Hamvas Béla

Hamvas Béla (Eperjes, 1897. március 23. - Budapest, 1968. november 7.) író, filozófus.

Pozsonyban érettségizett, majd az 1. világháborúból súlyos sérüléssel tért haza. 1919-ben Pozsonyból kiutasították és Budapesten telepedett le. 1923-ban a budapesti egyetemen tanári oklevelet szerzett és a Zeneművészeti Főiskolán is tanult. A Budapesti Hírlap munkatársa, 1927-től a Fővárosi Könyvtárban dolgozott. 1945 után az Egyetemi Nyomda kis tanulmányait szerkesztette, antológiát adott ki. Két tanulmánya miatt Lukács György bírálta, 1947 után nem publikálhatott, könyvtárosi állását is elveszítette. 1951 és 1955 között az Erőmű Beruházási Vállalat raktárosaként Inotán, Tiszapalkonyán és más munkahelyeken dolgozott. Az 1964-ig tartó tilalom idején írásait szamizdatként terjesztették. A bor filozófiája című munkájában a somlói borról is ír. Munkásságát 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el. Balatonfüreden, a Tagore sétányon 2000-ben fát ültettek tiszteletére. Sírja Szentendrén található. 

November 8.: 225 éve született Bezerédy Miklós

Bezerédy Miklós (Vámoscsalád, 1793. november 8. - Veszprém, 1885. december 15.) római katolikus nagyprépost.

Apja udvari tanácsos volt. Alsó- és középfokú iskolákba Tatán és Szombathelyen járt. A filozófiát Szombathelyen, a teológiát Veszprémben és Pesten tanulta. Pappá szentelték 1819. szept. 3-án. Szertartóként, majd szentszéki jegyzőként tíz évet töltött a veszprémi püspöki udvarban. Közben kánonjogi doktorátust szerzett. 1831 és 1834 között Pápán esperesplébános, majd 1838-ig Keszthelyen apátplébános. 1839-től veszprémi kanonok, két országgyűlésen káptalani követ. Az 1843–1844. évi országgyűlésen a káptalan követeként szót emelt a nemzetiségek védelmében, fellépett az erőszakos magyarosítás ellen. 1844-ben somogyi főesperes, a királyi tábla prelátusa. 1846-ban választott makáriai püspök, majd olvasókanonok. 1864-ben a Szent István-rend lovagja. Nagypréposttá 1877-ben, 84 éves korában nevezték ki. 1883-ban földet juttatott a Felsővárosi (Dózsavárosi) temető megnagyobbításához. Nevéhez fűződik az Egyházmegyei Alapítványi Hivatal felállítása. Végrendeletében jelentős összegeket hagyományozott veszprémi egyházi intézményekre (Szent Ferenc-rendiek, székesegyház, Aggpapok Háza, szeminárium, káptalani könyvtár). Helytörténeti értékű kéziratai a Veszprémi Érseki Levéltárban találhatók. Olaj, vászon arcképe a veszprémi érseki palotában van. A veszprémi Alsóvárosi temetőbe temették el, 1982-ben áttelepítették a Vámosi úti temetőbe, itt látható fekete márvány síremléke. 

November 9.: 40 éve halt meg Mécs László

Mécs László (Hernádszentiván, 1895. január 17. - Pannonhalma, 1978. november 9.) premontrei szerzetes, költő, szerkesztő.

1918-ban szentelték pappá. Tanár, majd nagykaposi, 1930-tól királyhelmeci plébános. 1945 után rokonainál és barátainál Csornán, Pannonhalmán és Bakonybélben talált otthonra. Innen gyakran látogatott a Bakonyba, a Somló vidékére és a Balatonhoz. Bakonybéli útjain a szociális otthon freskója előtt (amelyen Döbröntei Gábor 1944–1947-es években Mécs László arcát is megfestette) szavalta legújabb verseit. A bakonybéli erdésszel megtett erdei séták hatására írta Bakonyi látomás c. versét. Nagyvázsonyban Pauer Antal plébános vendége volt, több verse nagyvázsonyi keltezésű. 1953-ban letartóztatták és bebörtönözték, 1956 őszén szabadult. 1958 és 1961 között Budapesten végzett lelkipásztori munkát. 1961 májusától Pannonhalmán a szociális otthon lakója. Innen több mint egy évtizeden át Dobára járt barátjához, Koperneczky István orvoshoz, szívesen időzött házában. Aranymiséjét is Dobán tartotta. Tüskeváron írta Egy lepke lepkét kergetett c. versét. 

November 10.: 70 éve halt meg Kiss István

Kiss István (Csabrendek, 1889. augusztus 19. - Tapolca, 1948. november 10.) római katolikus lelkész.

Sümegen, Veszprémben és Budapesten tanult. 1911. december 24-én szentelték pappá. Káplán volt néhány Zala megyei községben, köztük Kisgörbőn is. 1915–1917-es években hitoktató Veszprémben, majd plébános Zalapetenden, 1927-től Monostorapátiban helyettes esperes és tanfelügyelő. 1934 után plébános, 1942-től tb. kanonok Tapolcán. Cikkei jelentek meg a megyei lapokban. Tapolcán helyreállíttatta a háborúban megrongált templom tetőzetét és az apácazárdát. Évekig szerkesztette a Tapolca és Vidéke c. hetilapot. Sírja a tapolcai temetőben van. 

November 11.: 125 éve született Adler Sándor

Adler Sándor (Raho [Nyitra megye], 1893. november 11. - Szombathely, 1941. április 11.) tanító.

1913-ban, Léván szerzett tanítói oklevelet. Bakonyjákón kezdett tanítani. Egy év múlva behívták katonának. Négy évig orosz hadifogásban volt. A csitai táborból a Föld megkerülésével, a csóti szűrőtáboron keresztül került haza. Közben a német és szlovák nyelvek mellett megtanult angolul, franciául és kínaiul. Visszakerült Bakonyjákóra, 1925-ben a bódéi iskola igazgató-tanítójának választották. 1935-ben iskola-felügyelői feladatokkal is megbízták. Haláláig a kis bakonyalji település közéletének összefogója és szervezője volt. 

November 11.: 100 éve született Könczöl Imre

Könczöl Imre (Füle, 1918. november 11. - Veszprém, 1990. május 23.) irodalomtörténész, könyvtáros.

A gimnáziumot Székesfehérvárott, a tanítóképzőt Nagykőrösön végezte, a könyvtárosi képesítést Budapesten szerezte. A falukutató írókkal és a Márciusi Fronttal fiatalon kapcsolatba került. 1938–1939-ben egyik szervezője volt a Duna–Tisza-közi tanyai missziónak. Enying és Veszprém után 1940-ben a szárszói országos parasztifjúsági konferencia elnöke. 1939-ben Enyingen tanított, a háború alatt katona, de lehetőséget kapott tanításra a kassai polgári iskolában. 1945–1946-ban a győri parasztpárti újság szerkesztője és a földosztás idején miniszteri biztos. Két évig népművelési felügyelő Veszprém megyében, Pápán és környékén. 1948-ban, néhány hónapig Budapesten az MDP központban dolgozott. 1949-ben költözött Székesfehérvárra, osztályvezetőként a megye kulturális életét irányította. 1951-től a városi, 1953-tól a Fejér megyei könyvtár igazgatója. 1954-ben a Vörösmarty Társaság újraalapító elnöke, a Fehérvár c. irodalmi folyóirat főszerkesztője. Az 1956-os forradalom idején és rövid ideig annak leverése után is a Szabad Vörösmarty Rádiónak is igazgatója. 1957-ben letartóztatták, bebörtönözték, 1959-ben szabadult. Néhány évig biztosítási ügynök. 1963-ban kinevezték a vápalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatójának. Néhány év alatt kulturális központtá fejlesztette az intézményt. Különösen sikeresek voltak a Könyvtári esték címmel szervezett találkozók írókkal, költőkkel, művészekkel. Intenzív helytörténeti kutatásokat végzett. 1988-ban Székesfehérvár, 2015-ben Várpalota díszpolgárává választották. Sírja a várpalotai prot. temetőben van. 

November 11.: 70 éve született Bécsi János

Bécsi János ( Hosztót, 1948. november 11. - Ajka, 2003. november 15. ) ügyvezető igazgató.

1967-ben a Vendéglátóipari Technikumban, 1974-ben a Vendéglátóipari Főiskolán végzett, Budapesten. 1976-től 1993-ig szállodaigazgató a Veszprém Megyei Vendéglátó Vállalatnál, 1993-tól a Hotel Ajka Kft ügyvezető igazgatója. A Somlói Baráti Társaság (alapító) tagja. 1998-tól önkormányzati képviselő, a gazdasági bizottság elnöke. 1999-től a Somlói Borrend tagja. 1985-ben Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. 

November 11.: 25 éve halt meg Eötvös Pál

Eötvös Pál (Eperjes [Szlovákia], 1909. október 16. - Várpalota, 1993. november 11.) jogász, vívóedző.

Középiskolába Nyíregyházán járt, jogi végzettséget Szegeden szerzett. 1945-ig az Országos Földhitelintézetnél dolgozott. A háború után több munkahelye is volt, 1956-ban költözött Várpalotára, itt a 22. sz. Építőipari Vállalat anyaggazdálkodási osztályának munkatársaként, 1971-ben ment nyugdíjba. Tizenkét éves korában, Borsody László irányításával kezdett vívni. Tőrvívóként kezdte, 1935-ben már első osztályú kardvívóként versenyzett. 1961-ben vállalta Várpalotán a vívás oktatásának megszervezését. 1987-ig folytatott edzői tevékenységet a városban, melynek során ezernél több gyermekkel kedveltette meg a vívást, a sportolást. Tevékenységét számos kitüntetéssel, köztük a Magyar Vívás Kiváló Nevelő Edzője címmel ismerték el. 1995-ben emlékversenyt neveztek el róla, amelyet minden év októberében szerveznek Várpalotán.

A bejegyzés trackback címe:

https://megyeimorzsak.blog.hu/api/trackback/id/tr8114283235

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.